معرفی بیمارستان

بیمارستان بازرگانان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران در سال 1328 احداث گردیده است. این بیمارستان عمومی و دارای 155 تخت فعال می باشد.

سال تاسیس: 1328

             مالکیت: اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران

             تعرفه: موقوفه، خیریه

             نوع بیمارستان: عمومی

             تخت مصوب: 175

            تخت فعال: 155

keyboard_arrow_up