بخش بلوک زایمان

بخش بلوک زایمان بیمارستان بازرگانان در جهت خوشایند سازی زایمان طبیعی برای کلیه مادران باردار مجهز به ۴ تخت LDR می‌باشد. در این بخش به منظور کاهش درد و تسهیل زایمان از روش‌های زایمان بی‌درد مانند زایمان در آب و اپیدورال استفاده می‌شود.

شماره تماس: ۳۸۵۷۲۴۵۱

مسئول یخش: سرکار خانم عبدی

keyboard_arrow_up