برگزاری جلسه تودیع سرکار خانم فاطمه قاسمی، مدیر پرستاری

برگزاری جلسه تودیع سرکار خانم فاطمه قاسمی، مدیر پرستاری توسط رئیس هیئت مدیره بیمارستان دکتر مهدی کرباسیان با حضور سایر اعضای هیئت مدیره و رئیس بیمارستان

keyboard_arrow_up