حضور بازنشستگان اتاق بازرگانی تهران در بیمارستان بازرگانان 

حضور بازنشستگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیمارستان بازرگانان

در این روز، اعضا مورد چکاب قرار گرفته و از بیمارستان بازدید داشتند.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up