برگزاری جلسه آموزشی اعتباربخشی با حضور دکتر عسگری

جلسه آموزشی اعتبار بخشی با حضور دکتر نادر عسگری در بیمارستان بازرگانان تشکیل شد. در این جلسه که با حضور مسئولین بخش ها و سرپرستاران برگزار گردید، نکات آموزشی ضروری در زمینه افزایش بهره وری و کیفیت ارائه خدمات به بیماران مطرح گردید. لازم به ذکر است در حال حاضر بیمارستان بازرگانان دارای رتبه درجه یک اعتبار بخشی می باشد.

 

 

 

keyboard_arrow_up