بی تردید فراهم نمودن مراقبت های با کیفیت و ایمن یکی از مهمترین وظایف متولیان نظام سلامت به شمار می رود. ماموریت اصلی بیمارستان ارائه مراقبت و درمان به موقع، ایمن و اثر بخش است تحقق این مهم نیازمند رهبری و مدیریت کارآمد و رعایت اصول اخلاق حرفه ای و بیمار محوری است. اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین روش های ارزیابی نظام مند مراکز ارائه خدمات سلامت، زمینه ی پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات پزشکی با کیفیت و ایمن را به شیوه ای علمی فراهم می آورد.

 اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود ایمنی بیمار و کارکنان تأکید دارد. اعتباربخشی فرآیندي است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبارسنج بر اساس معیار هاي استاندارد، درجه اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به یک بیمارستان اعطا می کند. اعتباربخشی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهاي سازمانی و عملکرد آن طبق استانداردهاي مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود.

اعتبار بخشی از طریق تکمیل چک لیست چگونگی انجام خدمات در بیمارستان ها صورت می گیرد. این چک لیست بر اساس استانداردهاي تعیین شده در کتاب «استانداردهاي اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران» که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده است؛ صورت می گیرد که پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروي از استانداردها به بیمارستان ها اعلام می شود. در نظام نوین اعتباربخشی، بیمارستان ها در شش درجه مختلف رتبه بندی می شوند:

  • رتبه عالی
  • رتبه یک برتر
  • رتبه یک
  • رتبه دو
  • رتبه سه
  • رتبه چهار

بیمارستان هایی که موفق به کسب حداقل امتیاز برای کسب رتبه چهار نشوند زیر استاندارد محسوب شده و برابر مقررات و ضواب مربوط اقدام خواهد شد.

در حال حاضر رتبه بیمارستان بازرگانان درجه یک می باشد.

keyboard_arrow_up