چاپ مقاله علمی واحد بهبود کیفیت بیمارستان بازرگانان

نشریه آینده نگر،به صاحب امتیازی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و مدیرمسئولی مهندس خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، مقاله علمی در زمینه الگوی خدمت رسانی بخش خصوصی با بررسی فراوانی و علل ترخیص با مسئولیت شخصی در بیمارستان بازرگانان را منتشر کرد. این مقاله در صفحه ۱۰۳ نشریه آینده نگر منتشر شده است که از طریق لینک زیر قابل دریافت و مطالعه می باشد.

AyandeNegar_124 (1)

فراوانی و علل ترخیص با مسئولیت شخصی در بیمارستان بازرگانان

دکتر بهزاد کلانتری/ دکتر مهدی کرباسیان/ دکتر لیدا حسینی/، دکتر بهمن خسروی/

بیمارستان‌ یک سازمان‌ ارائه‌دهنده خدمات سلامت به جامعه می باشد. ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه‌شده درمانی و پزشکی به بیماران می‌تواند محیط خوشایندی را برای بیماران فراهم کرده و سبب افزایش رضایتمندی آن‌ها شود. ترخیص با مسئولیت شخصی وضعیتی است که بیمار علی‌رغم توصیه‌های پزشکی زودتر از موعد مقرر قصد ترک بیمارستان کند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر میزان ترک با مسئولیت شخصی یکی از گام‌های مهم طراحی مداخلات مهم در این زمینه می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده در شش ماه اول سال ۱۴۰۱، ۵۷۹ مورد (۲۴/۵ درصد) ترک با مسئولیت شخصی در بیمارستان گزارش شد که از این تعداد، ۲۵۰ مورد (۸۸/۷ درصد) مربوط به بخش اورژانس و ۳۲۹ مورد (۱۸/۴ درصد) مربوط به بخش‌های بستری می‌باشد. همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده علل عمده ترک با مسئولیت شخصی در بیمارستان بازرگانان شامل ۱۲ مورد می‌باشد که بطور کلی در دو دسته:۱) عوامل فردی و مرتبط با بیمار ۲) عوامل مرتبط با بیمارستان تقسیم‌بندی می‌شود که ۸۵/۹۵ درصد از موارد مربوط به عوامل مرتبط با بیمار می‌باشد.

 

keyboard_arrow_up