برگزاری جلسه آموزشی برای مدیران با حضور دکتر نادر عسگری

جلسه آموزشی در خصوص مدیریت موثر و کارآمد با حضور دکتر نادر عسگری برگزار گردید. در این کلاس که مدیران میانی و سرپرستاران حضور داشتند مطالب آموزشی مفیدی در زمینه نحوه مدیریت و لزوم برنامه ریزی مطابق با حقوق گیرنده خدمت بیان گردید. پس از آن بازدید داخلی و بررسی استانداردها با نظارت میدانی دکتر عسگری و سایر ارزیابیان انجام گرفت.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up