جلسه هیئت متولیان اتاق بازرگانی با حضور ریاست اتاق بازرگانی

    جلسه هیئت متولیان اتاق بازرگانی با حضور ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ دکتر محمود نجفی عرب در بیمارستان بازرگانان برگزار گردید.

تصویب عملکرد و صورت های مالی 1401 و چهارماه ابتدای سال 1402 موضوع این نشست بود

keyboard_arrow_up