بازدید تشکل های اتاق بازرگانی تهران از بیمارستان بازگانان

اعضای هیئت رییسه و هیئت مدیره تعدادی از تشکل های اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و تجارت تهران از بخش های مختلف بیمارستان اعم از دپارتمان قلب،بخش های بستری جنرال، کلینیک ها، پاراکلینیک ها و بخش های در حال بازسازی بازدید کردند.این بازدید با حضور نمایندگان تشکل ها اعم از مهندس علیرضا میربلوک، دبیر « خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران»، بابک فروتن مهر عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و جوانان استان تهران، علی لشکری تفرشی خزانه دار و عضو هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران،رضا توفیقی زواره، مشاور ارشد انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، سارا قربان پور بابلی دبیر اجرایی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و دکتر سعید ترکمان رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران انجام گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up