ایفای مسئولیت های اجتماعی در بیمارستان بازرگانان

اسکان بیماران سرطانی توسط بیمارستان بازرگانان
در ادامه تجهیز و توسعه خدمات بیمارستان بازرگانان، این بیمارستان نسبت به اسکان بیماران کم بضاعت سرطانی نیز اقدام کرده است.
ناصر ایروانی منش، رییس بیمارستان بازرگانان با اعلام این خبر، درباره ضرورت ارائه چنین خدماتی به بیماران توضیح داد:«بیماران صعب العلاج مبتلا به انواع سرطان ها، دوره درمانی طولانی مدت و مشقت باري را همراه با هزینه هاي کمرشـکن متحمل می شوند که بعضًا مجبور هسـتند به مدت طولانی دور از مـوطن و شـهرخود برای گذراندن طول مدت درمان، در تهران سـاکن شونـد.» او ادامه داد:« یکی از خـدماتی که بیمارسـتان بازرگانان همسو با تحقق رسالت مسـئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی،صـنایع، معادن وکشاورزي تهران ارائه می دهد، ایجاد تمهیدات لازم براي اسکان این دسته از بیماران است.»
ایروانی منش سپس آماری از میزان اسکان این بیماران ارائه کرد و گفت:« در شش ماه نخست سال97 بیمارستان بازرگانان توانسته است با بهره گیری از کمک خیرین و موسسات خیریه، امکان اخـذ تخفیف و تسهیلات براي1090 نفر روز از بیماران در تهران را فراهم کند و تعداد 188 نفر روز از بیمارانی که براي شـیمی درمانی و رادیوتراپی به بیمارستان بازرگانان مراجعه کرده و دارای بنیه مالی ضـعیف تري بودند،خدمات اسکان و تغذیه کاملا رایگان دریافت کردند».
او تاکید کرد که این خدمت به صورت مستمر و با انسجام بیشتري قابل تداوم و پیگیری است.
رییس بیمارستان بازرگانان همچنین گفت:« در راسـتاي تحقق سیاسـتهاي مسـئولیت اجتمـاعی اتـاق بازرگانی تهران،حوزه مـددکاري بیمارسـتان بازرگانان به واحد مـدیریت اموراجتمـاعی تغییر نـام داد تا با تبیین شـرح وظایف گسترده تر از مباحث صـرف مـددکاري، به ایجاد ارتباطات و فعالیت هاي بیشتر در ابعاد خدمات اجتماعی و متناظر با فعالیت بیمارستان بپردازد».
او گفت:«بیمارسـتان بازرگانان، تنها بیمارسـتان داراي واحد مدیریت اموراجتماعی درسطح کشور است که درسایه اهداف متعالی اتاق بازرگانی تهران درحیطه ایفاي نقش و رسالت مسئولیت اجتماعی پارلمان بخش خصوصی، فعالیت می کند.»
بیمارستان بازرگانان یکی از بزرگترین مراکز درمانی در شرق تهران است که در سال 1328 تاسیس و در سال 1329 خورشیدی توسط اتاق بازرگانی تهران وقف عام شد و در طول چند دهه گذشته، اداره آن از طرف اتاق تهران به برخی نهادهای عمومی واگذار شده بود. اما از دی ماه سال 1395 و به دنبال توافقی که میان اتاق تهران و کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت گرفت، اداره این بیمارستان پس از سال‌ها به اتاق بازرگانی تهران بازگشت تا بخش‌خصوصی توان خود در اداره یک مجموعه بزرگ درمانی را به نمایش بگذارد. پس از آن برنامه‌ریزی مدونی از سوی پارلمان بخش خصوصی برای تجهیز و به‌روزرسانی این مرکز درمانی صورت گرفت و کادر پزشکی و اداری این بیمارستان نیز تلاش خود برای ارتقای جایگاه و ارائه خدمات درمانی این مرکز را دو چندان کردند.

keyboard_arrow_up