احیای قلب و اهدای عضو در بیمارستان بازرگانان

کادر درمانی بیمارستان بازرگانان با اقدامات ویژه پزشکی موفق شدند چهار عضو بیمار در حال مرگ را قابل اهدا نمایند.
چندی پیش در پی انتقال مصدوم بد حال به اورژانس بیمارستان بازرگانان، کلیه اقدامات احیا با روش های پیشرفته پزشکی به منظور بهبود حال وی انجام گرفت. متاسفانه با وجود تلاش های بسیار، شواهد بالینی دال بر عملکرد مغزی وی مشاهده نشد اما کادر درمان بیمارستان با بکارگیری روش های پیشرفته توانست قلب بیمار را احیا نماید. پس از انتقال وی به ICU (بخش مراقبتهای ویژه) پزشک ICU و پرستاران این بخش، قلب و سایر ارگانهای حیاتی بیمار را در طی اقدامات بالینی و پزشکی فوق العاده و کم نظیر به حیات برگرداندند که در نهایت با فداکاری خانواده بیمار اعضای احیا شده (کبد و کلیه) به بیماران نیازمند اهدا گردید.

keyboard_arrow_up