اولین تغذیه نوزادم را کی و چگونه باید شروع کنم

*** پس از تولد کارکنان بیمارستان نوزاد را خشک کرده و بلافاصله لخت روی سینه مادر و در تماس پوست با پوست مادر قرار می دهند و مادر و نوزاد را با هم می پوشانند و این تماس را حداقل تا پایان اولین تغذیه شیرخوار ادامه میدهند و از هر دو شما مراقبت می کنند.

*** معمولا ظرف یک ساعت  پس از زایمان اولین شیردهی انجام می شود تا اولین غذای نوزاد آغوز باشد. در مادرانی که سزارین شده اما هوشیارند نیز همین اقدامات صورت می گیرد اما اگر مادر با  بیهوشی عمومی سزارین شده باشد،بلافاصله بعد از به هوش آمدن مادر این تماس برقرار می شود و شیردهی را میتواند شروع کند.

keyboard_arrow_up