صد و بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره در بیمارستان بازرگانان

صد و بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره در بیمارستان بازرگانان تشکیل شد. در این جلسه اعضای اصلی به همراه مهندس خوانساری، رئیس هیئت متولیان اتاق بازرگانی‌تهران و دکتر سهیل آل یاسین عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران حضور داشتند. این جلسه در خصوص تعیین مشاور و برنامه اجرایی ساخت کلینیک تخصصی بیمارستان بازرگانان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

 

keyboard_arrow_up