دیدار شهردار منطقه ۱۲ و رئیس اتاق بازرگانی تهران

دیدار صمیمانه رئیس اتاق بازرگانی تهران با شهردار منطقه دوازده در حوزه ریاست بیمارستان بازرگانان در این دیدار دکتر کلانتری رئیس بیمارستان بازرگانان پتانسیل های درمانی این مجموعه خدمات درمانی را برای شهردار منطقه دوازده تهران،اقای وحید رضا انارکی محمدی شرح داد. همچنین دکتر محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بیمارستان بازرگانان را برای منطقه دوازده دارای پتانسیل های زیاد شمرد و عنوان داشت اتاق بازرگانی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود از بازسازی های این مجموعه خدمات درمانی حمایت کرده و خواهد کرد.

keyboard_arrow_up