حمایت درمانی بیمارستان بازرگانان از کودکان شیرخوارگاه شبیر

بیمارستان بازرگانان در راستای انجام وظایف مسئولیت اجتماعی خود،  کودکان شیرخوارگاه شبیر را در زمینه های مختلف درمانی مورد حمایت قرار داده است.حمایت درمانی بیمارستان در صورت نیاز در زمینه های مختلف انجام خواهد شد. بیمارستان بازرگانان امید دارد هیچ کودکی نیاز به درمان پیدا نکرده و همواره مسیر زندگی خود را با سلامتی پشت سر بگذارد.

keyboard_arrow_up