بازدید دکتر محمد فرح بخش، رئیس توسعه و منابع انسانی دانشگاه شهیدبهشتی

بازدید دکتر محمد فرح بخش، مدیر اعتباربخی و رتبه بندی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه اعضای مدیریت اعتباربخشی و رتبه بندی بین المللی از بیمارستان

 

keyboard_arrow_up