فرم استخدام
نام : *
نام خانوادگی : *
محل تولد : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه : *
تاریخ تولد : *
مذهب : *
تابعیت : *
دین : *
وضعیت تاهل : مجرد متاهل
شماره تلفن : *
شماره موبایل : *
آدرس : *
وضعیت خدمت سربازی:
فارغ التحصیل یا درحال تحصیل: *
آشنایی با زبان انگلیسی: ضعیف متوسط عالی
میزان تحصیلات : زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا

رشته تحصیلی : *
معدل :
نام موسسه یا دانشگاه : *
سوابق کاری:
نام مرکز مدت حضور سمت علت کناره گیری
درصورت داشتن سابقه کار قادر به ارائه گواهی سابقه کار از مرکز مربوطه هستید ؟ بله خیر
نام واحدهایی که تمایل خدمت دارید ذکر نمائید
1. 2. 3.

از چه تاریخی آماده به همکاری هستید؟ *
نام و نشانی دو نفر معرف که به خوبی شما را می شناسند :
نام و نام خانوادگی شغل نسبت شماره تلفن آدرس


اینجانب تعهد می نمایم اطلاعات مندرج در این درخواست منطبق با واقعیت می باشد و در غیر اینصورت بیمارستان مجاز به اخذ تصمیم لازم خواهد بود . تاریخ :
امضاء مسئول واحد مربوطه امضاء رئیس امور اداری
امضاء مدیریت بیمارستان امضاء مسئول فنی