رئیس بخش: سرکار خانم دکتر ملک زاده

سرپرستاربخش: سرکار خانم فراهانی

پزشکان اطفال:خانم دکتر ملک زاده، خانم دکتر کیاسالاری

تعداد تخت: 13 تخت بزرگسال ، 6 تخت مخصوص اطفال،5 سفینه و 4 انکوباتور

محل استقرار: طبقه اول