مجموعه اتاق­های عمل بیمارستان متشکل از 6 اتاق عمل ( چشم، اروتپدی، مغزواعصاب، اورولوژی، ENT، جراحی عمومی ) می باشد كه در يك ساختار U شكل طراحی شده و بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات جراحی می باشد.

رئیس بخش: جناب آقای دکتر منزوی

سرپرستار: جناب آقای محمدخانی

پزشکان جراح:

جراحان مغز و اعصاب: آقایان دکتر اسدی، دکترمحمدپور ، دکتر لطفی فرد، دکتر دانشی، دکترحاجی عباسی،دکتر قلعه نوعی ،دکتر باطنی

جراحان چشم: آقایان دکترپورمستدام،مجیدی نژاد، دکتر محمدزاده، دکتر احیایی، دکترفتاح زاده،خانم دکتر علی مردانی

جراحان عمومی:آقایان دکتررحیمی،دکترفتحی،دکتر همت خواه،دکتر رازقیان ،دکتر نجاتی،دکتر بران ،خانم دکتر زندکریمی،

جراحان زنان: خانم ها دکتر شکیبافر،دکتر کیانی،دکتر سیفی،دکتر خانی زاده،دکتر روستایی،دکتر هاشملو،دکتر سوخرای،دکتر بارچی نژاد،دکتر مرادی،دکتر رحمانی،دکتر طاووسیان،دکترهمتی،دکتر

عرب،دکترحکمت،دکترجعفری،دکترکاوه،دکترعشقی،دکتر امیدوار،دکتربرزو،دکترحمیدی

جراحان اورولوژی:آقایان دکتر امیری،دکتر اکبری،دکترکمال حسینی،دکتر جعفری،دکتراکبری گیلانی

جراح گوش ،حلق و بینی:آقای دکتر کریمی

محل استقرار: طبقه اول