این بخش با حضور پزشک متخصص زنان مقيم 24 ساعته اقدامات درماني از قبيل ويزيت ، معاينه ، زايمان طبيعي، آماده سازي مادران سزارين و يا بيماراني كه نياز به تحت نظر بودن پزشک زنان داشته باشد را انجام می دهد.

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر شکیبافر

مامای مسئول بلوک زایمان: سرکار خانم عبدی

تعداد تخت: 8 تخت(3 تختLabour،2 تخت زایمان،1 تخت معاینه ، 1 تخت معمولی و1 تخت ژنیکو می باشد)

محل استقرار: طبقه دوم