این بخش با حضور پزشک متخصص زنان مقيم 24 ساعته اقدامات درماني از قبيل ويزيت ، معاينه ، زايمان طبيعي، آماده سازي مادران سزارين و يا بيماراني كه نياز به تحت نظر بودن پزشک زنان داشته باشد را انجام می دهد.

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر کیانی

مامای مسئول بلوک زایمان: سرکار خانم عبدی

محل استقرار: طبقه دوم