این بخش با حضور پزشک متخصص زنان مقيم 24 ساعته اقدامات درماني از قبيل ويزيت ، معاينه ، زايمان طبيعي، آماده سازي مادران سزارين و يا بيماراني كه نياز به تحت نظر بودن پزشک زنان داشته باشد را انجام می دهد.

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر شکیبافر

مامای مسئول بلوک زایمان: سرکار خانم عبدی

پزشکان بخش:  خانم دکتر شکیبافر،خانم دکترروستایی ،خانم دکتر کیانی، خانم دکترهاشملو، خانم دکتر معتمدی ،خانم دکتر مرادی، خانم دکتر آذر مه ،خانم دکترسخرای، خانم دکتربارچی نژاد، خانم دکتر طاووسیان، خانم دکتر سیفی، خانم دکتر خانی زاده،خانم دکتررحمانی،خانم دکتر شهسوار،خانم دکتر همتی،خانم دکتر سلطانی نزاد

تعداد تخت: 8 تخت(3 تختLabour،2 تخت زایمان،1 تخت معاینه ، 1 تخت معمولی و1 تخت ژنیکو می باشد)

محل استقرار: طبقه دوم