بخش داخلی- جراحی مردان:

رئیس بخش: جناب آقای دکتر کاشانی

سرپرستاربخش: سرکار خانم قلبی

پزشکان بخش:  متخصصین داخلی (اقای دکتر کاشانی ،خانم دکترمفتخری) ،متخصصین عفونی(دکتر حاجی زاده ودکترعبادی)،متخصصین داخلی اعصاب(آقای دکترخطیب شهیدی ودکتر مولایی)

تعداد تخت: 38 تخت فعال ( یک تخت ایزوله و دو اتاق خصوصی)

محل استقرار: طبقه دوم

بخش داخلی-جراحی زنان:

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر مفتخری

سرپرستار بخش: سرکار خانم حرفه

پزشکان بخش:  متخصصین داخلی (اقای دکتر کاشانی ،خانم دکترمفتخری و دکتر گوشه گیر) ،متخصصین عفونی(دکتر حاجی زاده و دکترعبادی)،متخصصین داخلی اعصاب(آقای دکترخطیب شهیدی ودکتر مولایی)

تعداد تخت: 27 تخت فعال( یک اتاق VIP،یک تخت ایزوله و یک اتاق خصوصی)

محل استقرار: طبقه اول