بخش مردان-زنان:

سرپرستاربخش: سرکار خانم قلبی

تعداد تخت: 38 تخت فعال ( یک تخت ایزوله و دو اتاق VIP،یک اتاق خصوصی)

محل استقرار: طبقه اول

پزشکان بخش:  متخصصین داخلی (اقای دکتر کاشانی ،خانم دکترمفتخری و دکتر گوشه گیر) ،متخصصین عفونی(دکتر حاجی زاده و دکترعبادی)،متخصصین داخلی اعصاب(آقای دکترخطیب شهیدی ودکتر مولایی) متخصص آنکولوژی(آقای دکتر مولانا و دکتر احتجاب)