ارائه خدمات در بخش اورژانس بیمارستان توسط متخصصین طب اورژانس صورت می گیرد

 رئیس بخش: جناب آقای دکتر شیرعلی زاده

سرپرستار بخش: سرکار خانم علی آبادی

پزشکان اورژانس: آقایان دکتر شیرعلی زاده،دکترشاهورانی،دکترمیرزایی،دکترصالح نیا، دکترسعادت،خانم دکترمیزانی،دکتر علی عمرانی،دکترخدادادی،دکترعطایی،دکترنوری

تعداد تخت: 8 تخت بزرگسال و یک تخت اطفال

محل استقرار: طبقه همکف

درجه ارزشیابی: یک