رئیس بخش: خانم دکتر ازهری

سرپرستار بخش: سرکار خانم امینی

متخصصین قلب و عروق: جناب آقایان دکتر توحیدنیا،آقای دکتر قاسمی، دکتر کاشانی، دکتر کرمی و سرکار خانم دکتر ازهری و خانم دکتر سلامت

تعداد تخت: 11 تخت

محل استقرار: طبقه اول

درجه ارزشیابی: یک