دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است

اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .

ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام بر حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل راز داری باشد.