رسالت (ماموریت) بیمارستان

 

ارائه خدمات درمانی و توانبخشی موثر، ایمن و کارآمد با برترین کیفیت به بیماران و مراجعین ضمن رعایت منشور حقوق گیرنده خدمت و حفظ کرامتو ارزشهایانسانی مبتنی بر نیات واقفین