بخش آزمایشگاه بیمارستان بازرگانان همه روزه (به جز ایام تعطیل) از ساعت 7 صبح الی 14 اقدام به پذیرش و نمونه گیری از مراجعان سرپایی می نماید.این بخش مجهز به تجهیزات پیشرفته مانند

Biometric Vidas، دستگاه کشت خون DHL،دستگاه سدیم/پتاسیم Medicaو.. می باشدکه به صورت شبانه روزی به بیماران اورژانسی خدمات ارائه می نماید.

مسئول فنی آزمایشگاه:آقای دکتر پورخیاط

سوپروایزر آزمایشگاه:آقای خامه

تلفن جهت کسب اطلاعات:38572250