چاپ        ارسال به دوست

چاپ مقاله علمی پژوهشی دکتر حبیبی نوده و همکاران در فصلنامه بیمارستان

 
 
 
چکیده: 
زمینه و هدف: تخلفات اداری، یک رفتار فرد محور می باشد که هنجارهای سازمانی را نقض نموده و در نتیجه می تواند سلامت سازمان را تهدید نماید. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی علل طولانی شدن زمان رسیدگی به تخلفات اداری در کارکنان مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کیفی و از نوع آنالیز محتوا انجام گرفت. برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری در دسترس، هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه تا به اشباع رسیدن اطلاعات مصاحبه با هر گروه از افراد ادامه یافت. جمع‌آوری داده‌ ها با کمک سوالات باز و با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انجام گرفت و در نهایت تمامی مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: پس از پیاده سازی و تجزیه و تحلیل داده ها، علل مربوط به افزایش زمان رسیدگی به تخلفات اداری در هیات های بدوی و تجدید نظر، به پنج دسته اصلی شامل «ویژگی های اعضا»؛ «جریان واقعی رسیدگی»؛ «عوامل اجتناب ناپذیر»؛ «عوامل قانونی» و «عوامل سازمانی» تقسیم شد. 
نتیجه گیری: بر اساس بررسی ها و نظرات خبرگان ، در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری بیشترین مشکلات مربوط به زمان تاخیر مربوطه در مراحل ابلاغ اتهام و تحقیق و کارشناسی می باشد. آموزش اعضا، کار تیمی و بکارگیری اعضا با تخصص های مختلف می توانند از در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جلوگیری کنند.
محققان:
1- دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. رئیس امور اداری و منابع انسانی، بیمارستان بازرگانان، تهران، ایران 
2- دفتر هماهنگی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران 
3- دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
4- دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، انجمن عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز پژوهش های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
5- دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، انجمن عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز پژوهش های دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران. مدیر بهبود کیفیت، بیمارستان بازرگانان، تهران، ایران 
6- دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (*نویسنده مسئول)، آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه چهارم غربی، آدرس الکترونیکی: bkhosravi67@gmail.com
 
 


دانلود فايل : 7.pdf ( 552KB )


٠٩:٠٧ - پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧    /    شماره : ٢٠٧    /    تعداد نمایش : ١٦٠